Scroll Top

riaditeĽ/riaditeľka Súkromnej základnej školy Felix

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromnej základnej školy Felix, Ulica Zavarská 9, Trnava.
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

1. Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle
zákona 138/2019 Z.z. (dokladovaná overenými kópiami dokladov o vzdelaní),
2. Najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (dokladovaná potvrdením o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe),
3. Vykonanie I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky) alebo jej náhradnej formy,
4. Bezúhonnosť (doložená o čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.),
5. Zdravotná spôsobilosť (doložená o lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce riaditeľa)

MANAŽÉRSKE PREDPOKLADY:

1. Vypracovať inovatívny návrh koncepcie riadenia školy v súlade s rozvojom vízie šťastia v práci v nasledujúcej štrutúre:
2. Nelipnutie na “starých, dobrých, odskúšaných” metódach v školstve, ako i v riadení,, schopnosť vidieť nové inovatívne riešenia, vizionárstvo a inšpiráciu od najlepších škôl vo svete
3. „Can – do“ approach
4. Digitálna gramotnosť
5. Ideálne skúsenosť s EÚ fondami, fundraising
6. Profesijný životopis
7. Motivačný list, ktorého obsahom má byť:

  • prečo chcete pracovať v súkromnej škole?
  • aký výnimočný výsledok/projekt/cieľ ste na svojom doterajšom pôsobisku dosiahli?
  • aké hodnoty očakávate, že bude váš zamestnávateľ vyznávať?
  • čo očakávate, že sa na novom pôsobisku naučíte?
  • čo vášmu teamu a vašim deťom odovzdávate?
  • kde sa vidíte o 5 rokov ?
  •  
OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

1. Súznie s princípmi školy FELIX, ktoré dokáže ďalej aktívne rozvíjať v súlade s víziou školy
2. Svoju prácu vníma ako svoje poslanie
3. Ľudský, vľúdny, empatický k sebe a k svojim spolupracovníkom
4. Priateľský a dobre naladený, autentický, aktívne pomáha budovať školskú komunitu,
5. Vedomý si svojich silných a slabých stránok, ktoré prijíma a rešpektuje
6. Pokorný, rešpektujúci a úctivý voči druhým,-
7. Inšpiratívny líder, ktorý kráča cestou vlastného príkladu.

Predpokladaný nástup: 1. 9. 2023

 

Záujemcovia o pozíciu posielajte svoje žiadosti spolu so životopisom na dominika.resetova@felixtrnava.sk.