Scroll Top

Princípy školy


Warning: Undefined array key "file" in /data/c/b/cbc83d6a-a6be-4270-93ca-e55e1204c723/felixtrnava.sk/web/wp-includes/media.php on line 1734
Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať. Učíme s vedomím, že pripravujeme deti na svet, ktorý dnes neexistuje, na prácu, ktorá dnes neexistuje a snažíme sa pripraviť ich vysporiadať sa s čímkoľvek, čo ich v ďalekej budúcnosti v živote stretne.

Dieťa centrom vzdelávania

Pracujeme s dieťaťom, nie s učivom alebo predmetmi. Učiteľova túžba vzdelať nesmie prevýšiť túžbu vychovať.

Prirodzená túžba po poznatkoch

Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho, na čo prišli.

Bezpečné a podnetné prostredie

Deti trávia v škole veľkú časť svojho života. Rodičia sa môžu spoľahnúť, že škola je pre ich deti bezpečným a podnecujúcim prostredím, v ktorom sa rozvíja ich inteligencia, tvorivosť a hravosť. Škola je priestor, kde umožňujeme dieťaťu  jeho rast, rozvoj jeho daností, rozširovanie jeho obzorov.

Dieťa ako partner

Dieťa je plnohodnotný partner pre učiteľov aj ostatných zamestnancov školy.


Pozitívny prístup

Dieťa sa stáva takým, za aké ho považujeme. Hľadáme v deťoch to pozitívne a chválime ho. Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, a prijíma sa so svojimi silnými aj slabými stránkami, môže byť v živote úspešné.

Sloboda vo vzdelávaní

Podporujeme slobodu výberu, rešpekt k individuálnym potrebám a formám získavania poznatkov detí, snažíme sa o čo najmenej direktívne fungovanie.

Nový projekt

Podpora rastu

Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj viac, ako očakávame, dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my. Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.

Konštruktivizmus

Čo dokáže urobiť dieťa, nesmie robiť učiteľ.  Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí. Platí, že "Učia sa deti" namiesto "My učíme deti".

Formovanie osobnosti

Učíme deti vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor druhých. Učíme ich argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg. Sprevádzame deti aj pri konfliktných situáciách a využívame to na formovanie ich osobnosti a rozvoj zručností, ako takéto situácie riešiť.

Individuálny prístup

Pre hlbší individuálny rozvoj žiakov máme v škole  školského psychológa a špeciálneho pedagóga. Okrem toho vedieme  starších žiakov ku sebauvedomeniu a zodpovednosti aj využívaním mentoringu.

Rodič je našim partnerom

Záleží nám na jeho názore. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.

Podmienky pre učiteľa

Kvalitný učiteľ je nosným prvkom školy Felix, pretože formuje dieťa a napĺňa poslanie a cieľ školy. Vytvárame mu podmienky na tvorivú a tímovú prácu, priestor na budovanie pozitívneho vzťahu s deťmi, čas a prostriedky na vlastné vzdelávanie.