Scroll Top

hodnotenie žiakov

Škola hodnotí žiaka tak, aby mu tieto hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či správanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

Slovné hodnotenie – spätnú väzbu, používame počas celého školského roka aj pri priebežnom hodnotení práce detí. Hodnotíme nielen vedomosti, ale aj posun v sociálnych zručnostiach, spôsoby práce detí a získané základné životné zručnosti. Pravidelne informujeme rodičov o pokrokoch dieťaťa. Dôležitou súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiaka, čím podporujeme sebavedomie, hrdosť a zodpovednosť dieťaťa za svoju prácu.

V slovnom hodnotení polročnej a koncoročnej práce dieťaťa si všímame viac pozitíva a zároveň ukazujeme aj možnosti zlepšenia, hodnotíme pokrok dieťaťa voči sebe samému, zameriavame sa nielen na vedomosti, ale aj na zručnosti, snahu, originalitu riešení, vôľu.

Konzultačné hodiny  sú formou informovania rodičov o hodnotení žiaka. Škola ich organizuje minimálne 2x ročne. Na prvom i druhom stupni sa konzultačné hodiny konajú v trojici žiak, učiteľ, rodič. Rodič má možnosť kedykoľvek požiadať o individuálnu konzultáciu aj okrem organizovaných konzultačných hodín.

Prváci dostávajú v na konci októbra ešte aj slovný popis adaptácie dieťaťa na školu.