Scroll Top

Prečo študovať u nás?

V CENTRE NÁŠHO ZÁUJMU JE DIEŤA, NIE UČIVO. ​

V centre nášho záujmu je dieťa, nie učivo. Preto využívame prostriedky aktivizujúce dieťa: skupinovú prácu, prácu na projektoch – krátkodobých, ale aj niekoľkotýždňových, prezentačné činnosti. V našej škole vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania. Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spolu s deťmi. Deti sa aktívne podieľajú na organizácii vyučovania – dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie. Vážime si vlastný názor detí, podporujeme ich snahu otvorene sa vyjadriť, učíme ich prijať otvorenú kritiku. Rozvíjame zdravý citový život detí – nebáť sa prejaviť svoje city, byť všímavý, citlivý na potreby svoje i druhých.

Preferujeme konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu. 

Deti systematicky vedieme k tomu, aby k čiastkovým vedomostiam prichádzali postupným objavovaním. Ich aplikovaním sa deti učia prirodzene využívať objavené poznatky v praxi, sú viac motivované, majú záujem hľadať neštandardné riešenia každodenných situácií.

Naša škola uplatňuje prvky otvoreného vyučovania

Naša škola uplatňuje prvky otvoreného vyučovania, čo nám umožňuje prijímanie a používanie metód a foriem rôznych koncepcií výchovy a vzdelávania podľa schopností učiteľov a potrieb detí:

NÁMETOVÉ VYUČOVANIE​

Predmety a činnosti dňa (týždňa) majú jednu ústrednú myšlienku, ktorá ich spája a dáva ich učeniu zmysel.

PRÁCA S VOĽNÝM TEXTOM​

Deti od prvého ročníka tvoria, kontrolujú, upravujú texty na preberanú tému a prezentujú ich ostatným spolužiakom.

orange (1)

UČENIE HROU​​

Učenie a tréning schopností detí vzdelávacími a výchovnými, spoločenskými, pohybovými, konštrukčnými hrami, voľnou hrou a hrou s predstavivosťou.

ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE​​

Vyučovanie v situáciách reálneho života podľa hesla "čo človek zažije, to si zapamätá najdlhšie".

KOOPERATÍVNE VYUČOVANIE​​

Vyučovanie spoluprácou v skupinách: deti sa učia deliť si úlohy a prevziať zodpovednosť za vykonanú prácu, komunikovať s ostatnými, presadiť si vlastné myšlienky, ale aj podriadiť sa názoru väčšiny, spolupracovať s ostatnými.

METÓDY OTVORENÉHO VYUČOVANIA​

Učíme deti "učiť sa" z encyklopédií, učebníc, počítačov: robiť si poznámky, premýšľať nad nimi, spracovať ich, plánovať si učenie, spoznávať svoj vlastný ideálny spôsob učenia sa.

orange (1)

DRAMATICKÁ VÝCHOVA​

Vyučovanie prebieha v predstieraných situáciách skutočného života, deťom je také učenie blízke a zvyšuje ich schopnosť koncentrácie a učenia sa.

naše priestory