Scroll Top

Metódy a formy práce

V centre nášho záujmu je dieťa, preto využívame prostriedky aktivizujúce dieťa: skupinovú prácu, prácu na projektoch – krátkodobých, ale aj dlhodobých, prezentačné činnosti.

V našej škole vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania. Netvoríme školu pre deti, tvoríme školu spolu s deťmi. Deti sa aktívne podieľajú na organizácii vyučovania – dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie. Vážime si ich vlastný názor, podporujeme ich snahu otvorene sa vyjadriť, učíme ich prijať otvorenú kritiku. Rozvíjame zdravý citový život detí – nebáť sa prejaviť svoje city, byť všímavý, citlivý na potreby svoje i druhých.

Preferujeme konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu. Deti systematicky vedieme k tomu, aby k dielčím poznatkom prichádzali postupným objavovaním. Ich aplikovaním sa učia prirodzene využívať objavené poznatky v praxi, sú viac motivované, majú záujem hľadať neštandardné riešenia každodenných situácií.

Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.

Patria medzi ne napr. Hejného metóda, Civilizácia, ExpEdícia, Informatika s Emilom, SFUMATO či Comenia script.

Pristupujeme ku vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet, teda integrovaním tém, poukazovaním na súvislosti a zadávaním výziev na základe reálnych motívov.

Využívame k tomu tiež vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, Vysoko efektívne učenie ( vzdelávanie blokovou formou, práca s aplikačnými úlohami, rozšírené o rozvoj životných zručností), dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (Muzikál, Daltonské dni) či skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie).