Školský vzdelávací program

Náš vzdelávací program je postavený na týchto princípoch:

  • Využívame moderné pedagogické koncepcie a metódy vyučovania: vyučujeme nespojité písané písmo Comenia Script, čítanie učíme metódou Sfumato, matematiku Hejného metódou.
  • Učíme deti učiť sa, vštepujeme im základy algoritmického myslenia, vedieme ich k objavovaniu, v maximálnej miere aplikujeme zážitkové vyučovanie.
  • Vyučujeme v blokoch, čiže dlhších časových úsekoch, počas ktorých prepájame jednotlivé predmety podľa danej témy a prestávky prispôsobujeme potrebám detí.
  • Robíme s deťmi projektové aktivity.
  • Angličtine a informatickej výchove sa venujeme od 1. ročníka.
  • Vedieme deti k samostatnosti, pretože si myslíme, že čo dokáže urobiť a vymyslieť dieťa, nemá robiť učiteľ.
  • Vytvárame vlastné vzdelávacie materiály presne podľa potrieb detí.
  • Deti na 1.stupni hodnotíme slovne.