Princípy školy

  • Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho. Podporujeme ich túžbu po poznatkoch.
  • Učíme deti vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor druhých. Učíme ich argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg.

  • Dieťa sa stáva takým, za aké ho považujeme. Hľadáme v deťoch to pozitívne a chválime ho. Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, môže byť v živote úspešné.
  • Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať.

  • Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj viac, ako očakávame, dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my. Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.
  • Čo dokáže urobiť dieťa, nesmie robiť učiteľ. Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí.
  • Rodič je našim partnerom. Záleží nám na jeho názore, svoje dieťa pozná najlepšie a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.

  • Deti trávia v škole veľkú časť svojho života. Rodičia sa môžu spoľahnúť, že škola je pre ich deti bezpečným a podnecujúcim prostredím, v ktorom sa rozvíja ich inteligencia, tvorivosť a hravosť.
  • Učiteľ je človek, ktorý trávi s dieťaťom množstvo hodín a formuje ho. Preto musí mať vytvorené podmienky na tvorivú prácu, priestor na budovanie pozitívneho vzťahu s deťmi, čas a prostriedky na vlastné vzdelávanie.