Metódy a formy práce v škole

V centre nášho záujmu je dieťa, preto využívame prostriedky aktivizujúce dieťa: skupinovú prácu, prácu na projektoch – krátkodobých, ale aj dlhodobých, prezentačné činnosti. V našej škole vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania. Netvoríme školu pre deti, tvoríme školu spolu s deťmi. Deti sa aktívne podieľajú na organizácii vyučovania – dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie. Vážime si ich vlastný názor, podporujeme ich snahu otvorene sa vyjadriť, učíme ich prijať otvorenú kritiku. Rozvíjame zdravý citový život detí – nebáť sa prejaviť svoje city, byť všímavý, citlivý na potreby svoje i druhých.

Preferujeme konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu. Deti systematicky vedieme k tomu, aby k dielčím poznatkom prichádzali postupným objavovaním. Ich aplikovaním sa učia prirodzene využívať objavené poznatky v praxi, sú viac motivované, majú záujem hľadať neštandardné riešenia každodenných situácií.

Naša škola uplatňuje prvky otvoreného vyučovania, čo nám umožňuje prijímanie a používanie metód a foriem rôznych koncepcií výchovy a vzdelávania podľa schopností učiteľov a potrieb detí:

  • námetové vyučovanie– predmety a činnosti dňa (týždňa) majú jednu ústrednú myšlienku, ktorá ich spája a dáva ich učeniu zmysel,
  • dramatická výchova– vyučovanie prebieha v predstieraných situáciách skutočného života, deťom je také učenie blízke a zvyšuje schopnosť ich koncentrácie a učenia sa,
  • práca s voľným textom – deti od prvého ročníka tvoria, kontrolujú, upravujú texty na preberanú tému a prezentujú ich ostatným spolužiakom,
  • metódy otvoreného vyučovania– učíme deti „učiť sa“ z encyklopédií, učebníc, počítačov: robiť si poznámky, premýšľať nad nimi, spracovať ich, plánovať si učenie, spoznávať svoj vlastný ideálny spôsob učenia sa,
  • kooperatívne vyučovanie– vyučovanie spoluprácou v skupinách: deti sa učia deliť si úlohy a prevziať zodpovednosť za vykonanú prácu, komunikovať s ostatnými, presadiť si vlastné myšlienky, ale aj podriadiť sa názoru väčšiny, spolupracovať s ostatnými,
  • zážitkové vyučovanie– vyučovanie v situáciách reálneho života podľa hesla „čo človek zažije, to si zapamätá najdlhšie“,
  • učenie hrou– učenie a tréning schopností detí vzdelávacími a výchovnými, spoločenskými, pohybovými, konštrukčnými hrami, voľnou hrou a hrou s predstavivosťou.