Hodnotenie

Na vysvedčeniach deti klasifikujeme.

Vydávame vlastné slovné hodnotenia polročnej a koncoročnej práce dieťaťa, v ktorom si všímame viac pozitíva a zároveň ukazujeme aj možnosti zlepšenia, hodnotíme pokrok dieťaťa voči sebe samému, zameriavame sa nielen na vedomosti, ale aj na zručnosti, snahu, originalitu riešení, vôľu. Prváci dostávajú v novembri ešte aj slovný popis adaptácie dieťaťa na školu.

Slovné hodnotenie – spätnú väzbu, používame počas celého školského roka aj pri priebežnom hodnotení práce detí. Hodnotíme nielen vedomosti, ale aj posun v sociálnych zručnostiach, spôsoby práce detí a získané základné životné zručnosti. Pravidelne informujeme rodičov o pokrokoch dieťaťa. Dôležitou súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiaka, čím podporujeme sebavedomie, hrdosť a zodpovednosť dieťaťa za svoju prácu.